דער גאנצער סעריע: טוישן אומרעאליסטישע געפילן. וויאזוי?

דער גאנצער סעריע: טוישן אומרעאליסטישע געפילן. וויאזוי?

דער אויסגעפרואווטער מיטל וויאזוי א מענטש קען טוישן זיינע אומגעוואונטשענע געפילן משרשם, דער “מעמארי ריקאנסאלידעשאן” מעטאד וואס האט אנטדעקט דעם “ספעציעלן מאמענט” וואס קען טוישן א מענטש אויף אייביג – אריגינעל ערשינען אין א לענגערע סעריע דורך הרב חיים מאיר פערל

Nafshi Blog